Usługi

english version below

Szkolenie grupowe “Psisko z manierami”

Cykl 6 szkoleń z podstaw posłuszeństwa na żywo oraz 1 szkolenia online. Zajęcia skierowane dla psów powyżej 1 roku życia. To idealna opcja, żeby nauczyć psa skupienia na przewodniku w rozproszeniach. Zajęcia prowadzone są w miejscach publicznych, w parkach. Podczas zajęć uczymy m. in. przywołania, chodzenia na “luźnej smyczy”, rezygnacji z pokus, spokojnego mijania innych psów, oczekiwania w pozycjach, niepodejmowania znalezionego pokarmu, prawidłowej zabawy. Taka forma nauki może być uzupełnieniem indywidualnych spotkań.

Otwarte szkolenia grupowe “Psisko na polibudzie”

Szkolenie skierowane do psów, które znają podstawy posłuszeństwa. Podczas szkoleń rozwijamy umiejętności komunikacji, pracy w rozproszeniach. Ćwiczymy posłuszeństwo sportowe, na co dzień. Zajęcia są wzbogacone o elementy pracy węchowej, Rally -O. Ćwiczenia są indywidualizowane do predyspozycji psa.

Szkolenie indywidualne

Szkolenie skierowane do właścicieli wszystkich psów, bez względu na wiek czworonoga, którzy preferują taką formę nauki. Podczas zajęć aktywnie pracujemy nad poprawą zachowania, nauką nowych umiejętności psa. Może to też być forma uzupełnienia szkolenia po zajęciach grupowych. Zajęcia prowadzone również w języku angielskim.

Konsultacje indywidualne w domu klienta

Usługa skierowana do właścicieli mierzących się z rozmaitymi problemami dotyczących zachowań psa. Pracujemy m.in. nad tematami związanymi z agresją, obroną zasobów, lękiem separacyjnym, zachowaniami lękowymi, socjalizacją. Celem spotkania jest ustalenie przyczyn problemu oraz opracowanie indywidualnego planu działania. Podczas realizacji planu pozostaję w kontakcie z klientem a w zależności od problemu kontynuujemy spotkania.

Group training “Doggy with manners”

This is the series of 6 lessons covering the basics of obedience and 1 online lesson. Classes aimed at dogs older than 1 year. This is an ideal option to teach your dog to stay focused on the trainer commends during different distractive situations. Classes are conducted in public places like parks. During the classes we teach you a wide range of commends, walking on a “loose leash”, giving up temptations, passing calmly next to other dogs , staying in positions, giving up found food on the street and proper/suitable play. This form of learning can be complement of individual meetings.

Open group training “Dog at the university”

Training aimed at dogs who know the basics of obedience. During the training we develop skills of communication, working in distractions. We practice sports obedience and on a daily basis. Classes are enriched with elements of nosework, Rally -O. Exercises are individualized to the predisposition of the dog.

Individual lessons

The training is aimed at owners of all dogs, regardless of their age, who prefer this form of learning. During the classes, we actively work on improving the behaviour and teaching the dog new skills. It can also be a great form of additional training after group classes. Classes are also conducted in English.

The behavioural consultation at client’s home

The service is directed to owners, who have various problems with behaviour of the dog. We work on topics related to aggression, resource defense, separation anxiety, anxiety behaviors, socialization.The purpose of the meeting is to determine the reasons of behavioral problem and create an individual plan. During this plan I stay in touch with the client and depending on the problem we carry on our meetings.